Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. – Toepasselijkheid

1.1.  Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Hego Walserijprodukten B.V., mede handelend onder de naam Hego Steel Trading, HEGO Stainless Steel & Aluminium, Hego en Roestvast.nl, hierna te noemen: “HEGO” en de wederpartij, hierna te noemen: “de Wederpartij”, ook na het beëindigen van een rechtsverhouding.

Artikel 2. – Aanbieding

2.1. Alle aanbiedingen van HEGO zijn vrijblijvend.

2.2. De gegevens in prijslijsten, websites en folders evenals mededelingen van HEGO over technische hoedanigheden e.d. van de zaken van HEGO zijn vrijblijvend, tenzij HEGO in haar aanbiedingen aan de Wederpartij uitdrukkelijk anders heeft gemeld.

2.3 Alle opgaven van HEGO over haar voorraad geschieden onder voorbehoud van de juistheid van de administratieve gegevens van HEGO.

2.4 De door HEGO uitgebrachte offertes zijn, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, exclusief BTW.

1.3. Eventueel afwijkende voorwaarden die door de Wederpartij worden gehanteerd, zijn voor HEGO slechts verbindend als en voor zover HEGO zich daarmee schriftelijk heeft akkoord verklaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

1.4. Als HEGO schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor het overige van kracht.

Artikel 3. – Overeenkomst

3.1. Een overeenkomst komt slechts tot stand door een schriftelijke orderbevestiging van HEGO, dan wel door het uitvoeren van de order door HEGO dan wel op de datum waarop HEGO bij contante verkoop aan haar leveringsverplichtingen heeft voldaan.

3.2. Toezeggingen door en afspraken en overeenkomsten met verkooppersoneel, vertegenwoordigers, tussenpersonen van HEGO of andere werknemers van HEGO binden HEGO niet, tenzij deze afspraken, overeenkomsten en toezeggingen door ingevolge het Handelsregister vertegenwoordigingsbevoegde personen van HEGO schriftelijk worden bevestigd.

3.3. De inhoud van de overeenkomst is beperkt tot hetgeen schriftelijk is overeengekomen of tot hetgeen bij contante betaling c.q. levering uit voorraad door HEGO is geleverd c.q. gepresteerd.

3.4. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen ter plaatse, waar HEGO statutair gevestigd is, welke plaats ook als plaats van betaling geldt.

Artikel 4. – Wijziging van de overeenkomst

4.1. Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderformulieren of orderbevestigingen dienen schriftelijk aan HEGO kenbaar te worden gemaakt, zulks binnen 7 dagen na dagtekening van het orderformulier of van de orderbevestiging, bij gebreke waarvan het betreffende orderformulier c.q. de betreffende orderbevestiging als juist geldt.

4.2. Vergissingen, schrift- druk- en/of rekenfouten geven HEGO het recht op intrekking respectievelijk verandering van de aanbiedingen van HEGO c.q. het rectificeren van het orderformulier of de orderbevestiging.

4.3. Wijziging van de overeenkomst behoeft de schriftelijke instemming van HEGO. Als de Wederpartij de overeenkomst wenst te wijzigen en HEGO stemt daarmee in, dan is de Wederpartij gehouden alle schade, waaronder begrepen gederfde winst en alle kosten voortvloeiende uit de wijziging, aan HEGO te vergoeden.

Artikel 5. – Prijzen

5.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting, eventuele invoerrechten of andere lasten en exclusief emballage, transportkosten en verzekeringskosten.

5.2. Mochten zich na de totstandkoming van een overeenkomst, doch vóór de levering van de desbetreffende zaken, wijzigingen voordoen in de kostprijsfactoren, zoals materiaal- en arbeidskosten, dieseltoeslagen, vrachttarieven, valutakoersen, belastingen, rechten, heffingen etc., dan is HEGO gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen, voor zover dergelijke wijzigingen zich voordoen nadat 3 maanden zijn verstreken sinds de totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst. HEGO zal de Wederpartij van de eventuele prijsaanpassing zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

5.3. Prijskortingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen tussen HEGO en de Wederpartij. Zij vervallen onmiddellijk zodra de Wederpartij in verzuim is met betrekking tot enige van haar verplichtingen uit hoofde van welke tussen haar en HEGO gesloten overeenkomst dan ook.

Artikel 6. – Levering

6.1. De levering geschiedt:

  1. als de zaken door of namens de Wederpartij worden afgehaald door afgifte van de zaken aan de Wederpartij of degene die deze namens haar in ontvangst komt nemen (af fabriek, “ex works” vestigingsplaats HEGO Incoterms 2020);
  2. bij verzending door een beroepsvervoerder door de overdracht van de zaken aan die vervoerder (af fabriek, “ex works” vestigingsplaats HEGO Incoterms 2020) ;
  3. bij verzending door middel van een vervoermiddel van HEGO door de aflevering ten huize, aan de winkel, het magazijn van de Wederpartij of een ander aangewezen adres van aflevering.

6.2. Voor zover uit de orderbevestiging niet anders blijkt komen de kosten van het vervoer van de zaken voor rekening van de Wederpartij.

6.3. Na levering draagt de Wederpartij het risico van de betreffende zaken, ongeacht of de eigendom op dat moment is overgegaan op de Wederpartij.

6.4. De Wederpartij is verplicht de zaken bij aanbieding in ontvangst te nemen. Niet tijdig afgehaalde zaken kunnen voor rekening en risico van de Wederpartij worden opgeslagen. De naar redelijkheid te bepalen opslagkosten worden door HEGO schriftelijk bij de Wederpartij in rekening gebracht en zijn aanstonds opeisbaar.

6.5. Overeengekomen leveringstijden gelden niet als fatale termijn. HEGO is derhalve niet in verzuim door de enkele overschrijding daarvan. Als door omstandigheden, welke niet aan HEGO zijn toe te rekenen, vertraging ontstaat, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd, tenzij dat, alle omstandigheden in aanmerking nemende, kennelijk onredelijk is.

6.6. HEGO is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. De betalingsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 7 van deze voorwaarden zijn op deze facturen van toepassing.

6.7. De eigendomsoverdracht van de zaken geschiedt uitsluitend indien de betaling van de zaken heeft plaatsgevonden, Artikel 8 is van toepassing.

6.8. HEGO kan de zaken ingeval van verzuim van de Wederpartij al dan niet gevolgd door (buitengerechtelijke) ontbinding van de overeenkomst opnieuw verkopen, zulks op een tijd en een wijze en tegen een prijs respectievelijk aan een koper door haar in redelijkheid te bepalen.

6.9 Transport of Opslagverzekeringen worden alleen door HEGO afgesloten indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval alle kosten ter zake van zodanige verzekeringen voor rekening van de Wederpartij zijn.

Artikel 7. – Betalingsvoorwaarden

7.1. Betaling door de Wederpartij dient plaats te vinden op de tussen HEGO en de Wederpartij overeengekomen datum. Als geen specifieke datum voor betaling is overeengekomen, dient de betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum.

7.2. Betaling door de Wederpartij dient uitsluitend te geschieden in de valuta, waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

7.3. Alle kosten in verband met niet correcte of niet tijdige betaling komen voor rekening van de Wederpartij.

7.4. Behoudens voorafgaande schriftelijke overeenkomst, worden wissels of cheques niet als betaling aanvaard.

7.5. Betaling door de Wederpartij van elke jegens HEGO aangegane verplichting dient te geschieden zonder korting of beroep op verrekening door de Wederpartij. Ook in geval van overschrijding van de levertijd met betrekking tot enige bestelling of in geval van indiening van een klacht, blijft de Wederpartij tot algehele en tijdige betaling als bedoeld in artikel 7.1 gehouden.

7.6. Betalingen van de Wederpartij strekken primair ter voldoening van het in artikel 7.7 bedoelde bedrag, alsmede van de in artikel 7.8 bedoelde rente en de in artikel 7. 10 bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vorderingen.

7.7. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de Wederpartij zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een bedrag verschuldigd, welk bedrag gelijk is aan 3 procent over het openstaande factuurbedrag exclusief BTW.

7.8. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.7, wordt de Wederpartij bij overschrijding van de betalingstermijn zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd, en wordt berekend vanaf 30 dagen na de factuurdatum.

7.9. Bij levering in gedeelten kan telkens over het afgeleverde gedeelte een factuur worden uitgebracht. De bepalingen van dit artikel zijn ook dan van toepassing.

7.10. Alle kosten van gerechtelijke maatregelen (daaronder begrepen deurwaarderskosten, kosten van bewaring, beslag- en proceskosten), welke HEGO maakt als gevolg van het niet-nakomen door de Wederpartij van diens betalingsverplichtingen, komen voor rekening van de Wederpartij. Daarenboven zal de Wederpartij aan HEGO een vergoeding verschuldigd zijn voor buitengerechtelijke incassokosten, ten bedrage van 15% van het openstaande factuurbedrag (exclusief omzetbelasting), vermeerderd met de verschuldigde rente conform artikel 7.8 en het ingevolge artikel 7.7 verschuldigde bedrag.

7.11. Ingeval van niet-tijdige betaling van een factuur door de Wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de Wederpartij, ongeacht de betalingstermijn en ongeacht of HEGO ter zake al heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

7.12. Zolang de Wederpartij in verzuim is, is HEGO gerechtigd om dan nog in order staande bestellingen niet uit te leveren.

7.13. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur heeft HEGO het recht vooraf betaling te verlangen van geleverde en nog te leveren zaken voordat zij tot verdere levering overgaat. Ditzelfde recht op betaling vóór levering heeft HEGO als het bij de Wederpartij uitstaande factuurbedrag naar haar oordeel te hoog is.

Artikel 8. – Eigendom en Eigendomsvoorbehoud

8.1. Niettegenstaande de feitelijke levering en het overgaan van het risico, behoudt HEGO zich de eigendom van alle door haar geleverde en te leveren zaken voor, zolang de Wederpartij nog niet geheel heeft voldaan:

  1. aan al haar betalingsverplichtingen ter zake van voormelde leveringen; en
  2. alle vorderingen wegens tekortschieten van de Wederpartij in de nakoming van de onder a genoemde betalingsverplichtingen.

8.2. Het is de Wederpartij niet toegestaan zich op haar retentierecht te beroepen ter zake van door haar gemaakte bewaringskosten of deze kosten te verrekenen met hetgeen zij aan HEGO is verschuldigd.

8.3. De Wederpartij heeft het recht de zaken, waarop eigendomsvoorbehoud rust, in het kader van haar normale handelsactiviteiten aan derden te verkopen, als haar normale bedrijfsuitoefening dit meebrengt, maar de Wederpartij is, zolang de betaling van die zaken door haar niet volledig heeft plaatsgehad, niet gerechtigd die zaken aan derden in pand te geven of op enige andere wijze dan ook tot zekerheid voor derden te doen dienen. Dit beding heeft zakenrechtelijke werking. Als de Wederpartij in strijd met het vorenstaande de zaken aan derden levert of in onderpand verstrekt, dient de Wederpartij de gelden of de vorderingen, die zij door verkoop c.q. onderpand verkrijgt, aan HEGO over te dragen.

8.4. HEGO is te allen tijde gerechtigd om de geleverde zaken op basis van het in dit artikel bepaalde bij de opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen. De Wederpartij machtigt HEGO al nu voor alsdan om daartoe de bij of voor de Wederpartij in gebruik zijnde ruimten te betreden. Alle kosten verbonden aan het terughalen van de zaken komen voor rekening van de Wederpartij.

8.5. In geval van beslaglegging door derden op de zaken van HEGO dient de Wederpartij deze derden onverwijld op het eigendomsvoorbehoud van HEGO te wijzen en HEGO in te lichten omtrent de beslaglegging.

Artikel 9. – Zekerheid

9.1. Als er goede grond bestaat voor HEGO om te vermoeden dat de Wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Wederpartij verplicht op eerste verzoek van HEGO terstond genoegzaam en in de door HEGO gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de volledige nakoming van al haar verplichtingen jegens HEGO.

9.2. Indien de Wederpartij geen gevolg geeft aan een verzoek als bedoeld in 9.1 wordt, onverminderd de overige rechten van HEGO, al hetgeen de Wederpartij aan HEGO uit welke hoofde ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zal HEGO gerechtigd zijn haar nakoming van enige verplichting onmiddellijk op te schorten.

Artikel 10. – Reclame en Klachtplicht

10.1. De Wederpartij heeft de verplichting bij levering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Als dit niet het geval is, dient de Wederpartij binnen acht dagen na ontvangst van de zaken haar bezwaren aan HEGO kenbaar te maken. Voor het geval de grond van het bezwaar redelijkerwijs door de Wederpartij niet binnen deze termijn had kunnen worden ontdekt, geldt een termijn van acht dagen vanaf het moment dat die grond door haar ontdekt is, dan wel had behoren te zijn ontdekt. Reclames dienen schriftelijk en gemotiveerd bij HEGO te worden ingediend.

10.2. Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling, dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.

10.3. Beantwoorden de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst dan is HEGO te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaken.

10.4. Reclames kunnen alleen in behandeling worden genomen wanneer volledige betaling binnen de door HEGO gestelde termijn heeft plaatsgevonden en zulks aangetoond kan worden.

10.5. De Wederpartij moet klachten over de juistheid van een factuur, op straffe van verval van alle rechten, binnen de betalingstermijn schriftelijk bij HEGO hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet de Wederpartij uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 11. – Retourzendingen

11.1. Retourzendingen aan HEGO geschieden voor rekening en risico van de Wederpartij. HEGO is gerechtigd te laat ingediende en/of kennelijk ongegronde retourzendingen, alsmede retourzendingen waarvan de kosten niet zijn betaald, te weigeren.

11.2. Retourzendingen zijn slechts toegestaan na overleg met HEGO.

11.3. Slaat HEGO de geretourneerde zaken op of trekt zij zich die zaken op andere wijze aan, dan geschiedt dat voor rekening en risico van de Wederpartij. Uit deze maatregelen kan nooit een goedkeuring of aanvaarding van de retournering worden afgeleid. Ingeval van opslag geldt hetgeen hierover in artikel 6.4 is bepaald.

Artikel 12. – Aansprakelijkheid

12.1. HEGO is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, tenzij de schade aan opzet of grove schuld van HEGO is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die voor haar rekening komen.

12.2. Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van HEGO komen (deze opsomming is niet limitatief), zijn: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld van personen, van wie HEGO bij de uitvoering van de overeenkomst met de Wederpartij gebruik maakt; ongeschiktheid van de producten, waarvan HEGO bij de uitvoering van de overeenkomst met de Wederpartij gebruik maakt, uitoefening door derden jegens de Wederpartij van één of meer rechten ter zake van een tekortkoming van de Wederpartij in de nakoming van een tussen de Wederpartij en bedoelde derden met betrekking tot de door HEGO geleverde zaken gesloten overeenkomst; werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers van HEGO , storingen in de productie, natuur en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.

12.3. De Wederpartij zal in geen geval enige aanspraak tegen HEGO kunnen doen gelden, ingeval de Wederpartij enige verplichting jegens HEGO niet nakomt.

12.4. De Wederpartij is verplicht HEGO te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens HEGO ter zake van de uitvoering van enige tussen HEGO en de Wederpartij aangegane overeenkomst en is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van HEGO dan wel aan de zijde van haar ondergeschikten.

12.5. Indien HEGO een beroep zou doen op het in dit artikel bepaalde, kunnen haar eventueel aangesproken werknemers, bestuurders en ingeschakelde hulppersonen daarop eveneens een beroep doen, als waren zij zelf partij bij de overeenkomst tussen HEGO en de Wederpartij.

12.6. HEGO is nimmer aansprakelijk voor schade, als en voor zover deze schade een bedrag beloopt dat hoger is dan het bedrag waarop HEGO onder haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak kan maken. Voorts kan vergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid voor geleden schade, onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde, nimmer meer bedragen dan het in hoofdsom voor de geleverde zaken verschuldigde bedrag.

12.7 HEGO is nooit aansprakelijk voor gederfde winst, vertragingsschade en andere vormen van gevolgschade van de Wederpartij.   

12.8. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van HEGO ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 13. – Garantie

Garantieverplichtingen, daaronder begrepen de vrijwaringsverplichting wegens verborgen gebreken, rusten slechts op HEGO als zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Als HEGO toch schriftelijk een garantie verstrekt, kan de Wederpartij aan die garantie geen enkel recht ontlenen, indien zij niet tijdig aan haar verplichtingen heeft voldaan. Iedere verrekening jegens HEGO is daarbij uitgesloten.

Artikel 14. – Overmacht

14.1. Indien de fabrikant van wie HEGO haar zaken betrekt, door een niet aan HEGO in redelijkheid toe te rekenen oorzaak, ondanks aanmaningen van HEGO, in gebreke blijft met een correcte levering dan wel niet tijdig levert, geldt dit ten aanzien van de Wederpartij voor HEGO als overmacht.

14.2. Voorts zal er sprake zijn van overmacht als er sprake is van een tekortkoming aan de zijde van HEGO, welke niet te wijten is aan de schuld van HEGO, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van HEGO komt. Onder overmacht wordt onder meer (deze opsomming is niet limitatief) verstaan: gebrek aan grondstoffen en/of toegeleverde productiemiddelen, fabriek storing van welke aard dan ook, werkstaking, boycot, quarantaine, epidemieën, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, (dreigende) acties van terroristen of terroristische organisaties, oorlog, oorlogsgevaar, blokkade, verkeersstremming, vandalisme, gebrek aan vervoermiddelen, in- en uitvoer verboden, grote wijzigingen in de valutawaarde van de muntsoort waarin betaling zal plaatsvinden, gehele of gedeeltelijke inbeslagname van voorraden bij HEGO of haar toeleveranciers door de burgerlijke of militaire overheid, brand- en stormschade, overstromingen, transportvertragingen en alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege.

Artikel 15. – Niet-nakoming

15.1. Indien de Wederpartij op enige wijze jegens HEGO tekort schiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede in geval van een aanvraag tot surséance van betaling, verkregen (voorlopige) surséance van betaling, faillissementsaanvraag, -aangifte of – vordering, faillissement, liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming van de Wederpartij, is HEGO , onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomsten) geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel (verdere) uitvoering van de overeenkomsten op te schorten.

15.2. Als HEGO op de voet van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde overeenkomst(en) ontbindt, wordt, onverminderd de overige rechten van HEGO, al hetgeen de Wederpartij aan HEGO uit welke hoofde dan ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zal HEGO gerechtigd zijn de verdere uitvoering van enige opdrachtovereenkomst onmiddellijk op te schorten.

15.3. Als de behoorlijke nakoming door HEGO ten gevolge van één of meer omstandigheden die niet voor rekening van HEGO komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft HEGO het recht de overeenkomsten met de Wederpartij te ontbinden

Artikel 16. – Overdracht van rechten en verplichtingen

16.1. HEGO mag haar rechten onder een overeenkomst met de Wederpartij aan derden overdragen. HEGO is voorts gerechtigd om verplichtingen onder enige overeenkomst met de Wederpartij aan derden over te dragen, mits HEGO de Wederpartij hiervan vooraf op de hoogte stelt. De Wederpartij heeft in dit geval het recht de overeenkomst te beëindigen. HEGO is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

16.2. De Wederpartij mag haar rechten en/of verplichtingen uit enige overeenkomst met HEGO niet aan derden overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HEGO.

Artikel 17. – Getallen, maten, gewichten, en verdere gegevens

17.1. De metingen, wegingen en tellingen zoals die op de door HEGO overgelegde meet- of weegbrief of de controletelling ter plaatse van de fabriek zijn vermeld, zijn bepalend voor de geleverde hoeveelheid. Als de Wederpartij een afwijking van meer dan 10 procent aannemelijk maakt, zal de betreffende factuur respectievelijk betaling in overleg worden aangepast. De Wederpartij heeft steeds het recht bij de meting of weging tegenwoordig of vertegenwoordigd te zijn om de controle daarop uit te oefenen. In geval HEGO de verkochte zaken speciaal voor de Wederpartij heeft moeten (laten) vervaardigen, is de Wederpartij verplicht 20 procent overmaat te aanvaarden.

17.2 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen.

17.3. De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

Artikel 18. – Monsters

Als geen opdracht volgt, worden de door HEGO verstrekte monsters bij de Wederpartij in rekening gebracht

Artikel 19. – Rechten van intellectuele en industriële eigendom

19.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt HEGO alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.

19.2 De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van HEGO ongeacht of aan de Wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HEGO niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De Wederpartij is aan HEGO per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000, -. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

19.3 De Wederpartij moet de aan hem verstrekte informatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een door HEGO gestelde termijn, naar keuze van HEGO, retourneren of vernietigen. HEGO is bevoegd controle uit te voeren op het retourneren of de vernietiging. De Wederpartij verplicht zich hieraan kosteloos haar medewerking te verlenen.

Bij overtreding van enige verplichting uit deze bepaling is de Wederpartij aan HEGO een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000, – per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 20. – Internationale beperkingen

 De Wederpartij garandeert dat (i) hij bij de verhandeling van de zaken in welke vorm dan ook (met inbegrip van verkoop, lease, verwerking) zal voldoen aan alle daarop van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving en meer in het bijzonder alle exportcontrole en sanctieregelingen van de EU en VN zal eerbiedigen en (ii) dat de zaken niet direct of indirect bestemd zijn of vermoedelijk bestemd kunnen zijn voor enig land waarvoor ingevolge VN of EU regelgeving voor de betreffende zaken een sanctie van kracht is, tenzij door de Wederpartij daarvoor van een door de VN of EU aangewezen bevoegde instantie een ontheffing of vergunning is verkregen. De Wederpartij verplicht zich om deze garantie als kettingbeding op te (laten) nemen in opvolgende overeenkomsten voor de verhandeling van de zaken.

Artikel 21. – Persoonsgegevens en privacy

21.1 Als HEGO bij de uitvoering van de Overeenkomst in opdracht van de Wederpartij persoonsgegevens verwerkt, zal de Wederpartij de op www.hego.nl geplaatste Verwerkersovereenkomst aanvaarden waarin afspraken over de verwerking en beveiliging van deze persoonsgegevens zijn vastgelegd. De Wederpartij kan te allen tijde in overleg met HEGO wijzigingen daarin aanbrengen.

21.2 De Wederpartij garandeert dat iedere verstrekking van (persoons)gegevens door de Wederpartij aan HEGO rechtmatig is en dat de verwerking van deze gegevens conform de Overeenkomst niet in strijd is met enige toepasselijke privacywet- en regelgeving.

Artikel 22. – Conversie

22.1. Als en voor zover op grond van de redelijkheid en de billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

22.2. De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden of een deel daarvan heeft niet tot het gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk het resterende deel van die bepaling, nietig is, wordt vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing wordt gelaten.

Artikel 23. – Toepasselijk recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen HEGO en de Wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing tenzij tussen partijen uitdrukkelijk in afwijking van deze bepaling schriftelijk de toepasselijkheid van enig buitenlands recht is overeengekomen. Toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 24. – Bevoegde rechter

24.1. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) enige overeenkomst tussen HEGO en de Wederpartij, en ook van alle geschillen omtrent deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, tenzij op grond van een dwingendrechtelijke bepaling een andere rechter bevoegd zou zijn.

24.2. De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat onverlet het recht van HEGO om de Wederpartij te dagvaarden voor de rechter welke door de wettelijke bepalingen bevoegd is en geldt niet voor het geval het betreffende geschil tot de rechtsmacht van de kantonrechter behoort.

 

Mei 2023

Op zoek naar maatwerk?

Vraag direct een offerte aan!